اعضای هیات علمی مرکز

همکاران مرکز

نام و نام خانوادگی: دکتر ناهید ازدکی

رتبه علمی: دانشیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: قلب و عروق

پست الکترونیک: Nahidazdaki@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

نام و نام خانوادگی: دکتر آناهیتا آرین

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: بیماریهای داخلی

پست الکترونیک: dr.arian@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان ولیعصر (عج)

نام و نام خانوادگی: دکتر ندا پرتوی

رتبه علمی:استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: قلب و عروق

پست الکترونیک: partovin99@gmail.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان ولیعصر(عج)

نام و نام خانوادگی: دکتر تهمینه توکلی

رتبه علمی: دانشیار

میزان تحصیلات: فوق تخصص

رشتـه تحصیلی: گوارش

پست الکترونیک: tahminetavakoli93238@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان ولیعصر(عج)

نام و نام خانوادگی: دکتر شیما جعفری

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: داروساز

پست الکترونیک: shima.jafariy@gmail.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر الهام چمنی

رتبه علمی: دانشیار

میـزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: بیوشیمی

پست الکترونیک: chamani.ec@gmail.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه حمیدی

رتبه علمی:استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: قلب و عروق

پست الکترونیک: ftm.hamidi@gmail.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان ولیعصر(عج)

نام و نام خانوادگی: دکتر نازنین حنفی

رتبه علمی:استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: قلب و عروق

پست الکترونیک: hanafibojdn@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

نام و نام خانوادگی: دکتر رزیتا خاتمیان اسکوئی

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: متخصص

رشتـه تحصیلی: طب اورژانس

پست الکترونیک: khatamian87@gmail.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا دستجردی

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: دکترای تخصصی

رشتـه تحصیلی: روانشناسی تربیتی

پست الکترونیک: R.dastjerdi@bums.ac.ir

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی

رتبه علمی: دانشیار

میزان تحصیلات: دانشنامه تخصصی

رشتـه تحصیلی: نورولوژی

پست الکترونیک: mdehghani44@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان ولیعصر(عج)

نام و نام خانوادگی: دکتر وجیه اله رئیسی

رتبه علمی:استادیار

میزان تحصیلات: متخصص

رشتـه تحصیلی: کلیه

پست الکترونیک: vajehraeesi@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر بی بی فاطمه شخص امام پور

رتبه علمی:دانشیار

میزان تحصیلات: متخصص

رشتـه تحصیلی: بیهوشی

پست الکترونیک: shakhsemampour@bums.ac.ir

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر فرود صالحی

رتبه علمی: دانشیار

میزان تحصیلات: فوق تخصص

رشتـه تحصیلی: قلب کودکان

پست الکترونیک: hamidsalehi500@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر سیده فاطمه عسکری

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: داروساز سنتی

پست الکترونیک: sfaskari98@gmail.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن فوادالدینی

رتبه علمی: دانشیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: فیزیولوژی

پست الکترونیک: foadmohsen@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا قاسمیان

رتبه علمی:استادیار

میزان تحصیلات: متخصص

رشتـه تحصیلی: جراحی عمومی

پست الکترونیک: dr.ghasemian54@gmail.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد یوسف قدوسی

رتبه علمی:استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: قلب و عروق

پست الکترونیک: ghoddusmohammadyoosef@gmail.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: فوق تخصص

رشتـه تحصیلی: بیماریهای ریه

پست الکترونیک: gmortazavi@bums.ac.ir

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر بهزاد مصباح

رتبه علمی:استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: فیزیولوژی

پست الکترونیک: mesbahmoeen@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر سید علی معزی

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: فلوشیپ تخصص

رشتـه تحصیلی: اینترونشنال کاردیولوژی

پست الکترونیک: seidali@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

نام و نام خانوادگی: دکتر کوکب نمکین

رتبه علمی: استاد

میـزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: اطفال

پست الکترونیک: namakin@bums.ac.ir

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی:خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان ولیعصر(عج)

تاریخ به روز رسانی:
1401/07/23
تعداد بازدید:
738
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal