سوالات هفته دوم

سوالات هفته دوم

روز اول

نوار قلب های زیر را پیدا کرده و تفسیر کنید.

1- Sinus bradycardia

2- First degree AVB

3- Second degree AVB

4- Third degree AVB

5- Advanced AVB

6- PAC

7- PVC

8- Pace maker AAI

9- Pace maker VVI

10- Pace maker DDD

11- Pace maker with Ant.MI

12- Pace maker with Inferior. MI

روز دوم

1- Sinus tachycardia

2- PSVT

3- At. Fibrillation

4- AT. Flutter

5- Junctional Tachycardia

6- VT with AVD

7- VT with capture and fusion beat

8- PSVT with LBBB

9- PSVT with RBBB

10- At. Fibrillation with RBBB

11- At. Flutter with LBBB

روز سوم

1- بیمار خانم 45 ساله ای که به علت Inferior MI مراجعه کرده است، دچار فشار خون 40/80 می شود. ریتم بیمار 40 است. تشخیص و درمان

2- همان بیمار سوال شماره 1 ، مونیتور بیمار، ریتم زیر را نشان می دهد، تشخیص و درمان