اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق:

  • انجام مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه بیماریهای قلب عروقی و فاکتورهای خطر آن
  • انجام مطالعات مرتبط با اختلالات ژنتیک در بیماریهای قلب عروقی
  • راه اندازی ثبت داده های STEMI
  • انجام مطالعات مرتبط با اثرات گیاهان دارویی بر بیماریهای قلبی عروقی
  • انجام مطالعات در زمینه مواد دخانی (سیگار، اپیوم و قلیان)
  • تعیین شیوع آترواسکلروز ساب کلینیکال در عروق کرونر کاروتید
 
کپی لینک کوتاه :