اهداف گروه:

         با توجه به اینکه دیس لیپدمی یکی از فاکتورهای شایع خطر بیماریهای قلبی عروقی است، هدف از این گروه انجام مطالعات پایه، بالینی و بررسی انواع مداخلات در بیماران با دیس لیپیدمی است. در همین راستا تاکنون 5 جلسه تشکیل شده است.

     اعضاء گروه:

          - دکتر طوبی کاظمی: متخصص قلب و عروق، استاد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

          - دکتر ابراهیم میری مقدم: دکترای تخصصی ژنتیک، استاد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

          - دکتر شیما جعفری: دکترای داروسازی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

          - دکتر مریم رضایی: فوق تخصص غدد، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

          - دکتر اعظم رضایی: دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

          - دکتر فرشاد میرزاوی: دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

          - خانم سعیده خسروی بیژائم: کارشناس ارشد آمار زیستی

کپی لینک کوتاه :