اعضای شورای پژوهشی مرکز

نام و نام خانوادگی: دکتر ناهید ازدکی

رتبه علمی: دانشیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: قلب و عروق

پست الکترونیک: Nahidazdaki@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی (رزومه)

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

تلفن: 05631626208

نام و نام خانوادگی: دکتر آناهیتا آرین

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: بیماریهای داخلی

پست الکترونیک: dr.arian@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی (رزومه)

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان ولیعصر (عج)

تلفن: 05631626460

نام و نام خانوادگی: دکتـر احمد آموزشی

رتبه علمی: دانشیار

میزان تحصیلات: دکتری فوق تخصصی

رشتـه تحصیلی: جراحی قلب و عروق

پست الکترونیک: amouzeshiahmad@ gmail.com

شنـاسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی(رزومه)

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

تلفن: 05631626020

نام و نام خانوادگی: دکتـر بیتا بیجاری

رتبه علمی: استاد

میزان تحصیلات: دکترای تخصصی

رشتـه تحصیلی: پزشکی اجتماعی

پست الکترونیک: bita.bijari@ yahoo.com

شنـاسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی(رزومه)

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تلفن: 05632381506

نام و نام خانوادگی: دکتر شیما جعفری

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: داروساز

پست الکترونیک: shima.jafariy@gmail.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی (رزومه)

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تلفن: 05632381930

نام و نام خانوادگی: دکتـر محمد رضا خزدیر

رتبه علمی: استادیار

میـزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: فیزیولوژی

پست الکترونیک: m.khazdair@yahoo.com

شنـاسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی(رزومه)

سامانه علم سنجی

آدرس پستی:خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

تلفن: 05631626466

نام و نام خانوادگی: دکتـر سید محمد ریاحی

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: اپیدمیولوژی

پست الکترونیک: riahim61@gmail.com

شنـاسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی(رزومه)

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تلفن: 05631626460

نام و نام خانوادگی: دکتـر اصغر زربان

رتبه علمی: استاد

میـزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: بیوشیمی

پست الکترونیک: azarban@yahoo.com

شنـاسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی(رزومه)

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تلفن:05632381545

 

نام و نام خانوادگی: دکتـر فاطمه سلمانی

رتبه علمی: استادیار

میـزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: آمار زیستی

پست الکترونیک: salmany_fatemeh@yahoo.com

شنـاسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی(رزومه)

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تلفن:05632381655

نام و نام خانوادگی: دکتر فرود صالحی

رتبه علمی: دانشیار

میزان تحصیلات: فوق تخصص

رشتـه تحصیلی: قلب کودکان

پست الکترونیک: hamidsalehi500@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی (رزومه)

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تلفن: 05631626459

نام و نام خانوادگی: دکتـر طوبی کاظمی

رتبه علمی: استاد

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: قلب و عروق

پست الکترونیک: drtooba.kazemi@ gmail.com

شنـاسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی (رزومه)
سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

تلفن: 05631626458

نام و نام خانوادگی: دکتر سمیرا کرباسی

رتبه علمی:استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: پزشکی مولکولی

پست الکترونیک: k.samira40@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

تلفن: 05631626469

نام و نام خانوادگی: دکتر سید علی معزی

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: فلوشیپ تخصص

رشتـه تحصیلی: اینترونشنال کاردیولوژی

پست الکترونیک: seidali@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی (رزومه)

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

تلفن: 05631626458

 نام و نام خانوادگی: دکتر فرشاد میرزاوی

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: بیوشیمی بالینی

پست الکترونیک: MirzaviF961@mums.ac.ir

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی (رزومه)

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

تلفن: 05631626459

نام و نام خانوادگی: دکتـر ابراهیم میری مقدم

رتبه علمی: استاد

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: ژنتیک مولکولی

پست الکترونیک: moghaddam4@yahoo.com

شنـاسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی (رزومه)

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

تلفن: 05632381580

 
کپی لینک کوتاه :