همکاران مرکز

نام و نام خانوادگی: دکتر ناهید ازدکی

رتبه علمی: دانشیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: قلب و عروق

پست الکترونیک: Nahidazdaki@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

نام و نام خانوادگی: دکتر آناهیتا آرین

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: بیماریهای داخلی

پست الکترونیک: dr.arian@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان ولیعصر (عج)

نام و نام خانوادگی: دکتر تهمینه توکلی

رتبه علمی: دانشیار

میزان تحصیلات: فوق تخصص

رشتـه تحصیلی: گوارش

پست الکترونیک: tahminetavakoli93238@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان ولیعصر(عج)

نام و نام خانوادگی: دکتر شیما جعفری

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: داروساز

پست الکترونیک: shima.jafariy@gmail.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر الهام چمنی

رتبه علمی: دانشیار

میـزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: بیوشیمی

پست الکترونیک: chamani.ec@gmail.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا دستجردی

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: دکترای تخصصی

رشتـه تحصیلی: روانشناسی تربیتی

پست الکترونیک: R.dastjerdi@bums.ac.ir

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر وجیه اله رئیسی

رتبه علمی:استادیار

میزان تحصیلات: متخصص

رشتـه تحصیلی: کلیه

پست الکترونیک: vajehraeesi@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر فرود صالحی

رتبه علمی: دانشیار

میزان تحصیلات: فوق تخصص

رشتـه تحصیلی: قلب کودکان

پست الکترونیک: hamidsalehi500@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر سیده فاطمه عسکری

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: داروساز سنتی

پست الکترونیک: sfaskari98@gmail.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن فوادالدینی

رتبه علمی: دانشیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: فیزیولوژی

پست الکترونیک: foadmohsen@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد رضا قاسمیان

رتبه علمی:استادیار

میزان تحصیلات: متخصص

رشتـه تحصیلی: جراحی عمومی

پست الکترونیک: dr.ghasemian54@gmail.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر سمیرا کرباسی

رتبه علمی:استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: پزشکی مولکولی

پست الکترونیک: k.samira40@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

نام و نام خانوادگی: دکتر بهزاد مصباح

رتبه علمی:استادیار

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: فیزیولوژی

پست الکترونیک: mesbahmoeen@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نام و نام خانوادگی: دکتر سید علی معزی

رتبه علمی: استادیار

میزان تحصیلات: فلوشیپ تخصص

رشتـه تحصیلی: اینترونشنال کاردیولوژی

پست الکترونیک: seidali@yahoo.com

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

نام و نام خانوادگی: دکتر فرشاد میرزاوی

رتبه علمی: استادیار

میـزان تحصیلات: دکتری تخصصی

رشتـه تحصیلی: بیوشیمی بالینی

پست الکترونیک: MirzaviF961@mums.ac.ir

شناسنامه علمی، اجرایی، پژوهشی

سامانه علم سنجی

آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی

کپی لینک کوتاه :