ژورنال کلاب گروه قلب

ژورنال کلاب گروه قلب در تاریخ 99/04/19 با دو  عنوان

"Frailty assessment and risk prediction by GRACE score in older patients with acute myocardial infarction"

با ارائه آقای علیرضا کسمائی و آقای علی نادمی و عنوان

"Performance of the GRACE 2.0 score in patients with type 1 and type 2myocardial infarction"

با ارائه خانم رضیه وردی

با حضور اساتید گروه قلب، کارشناسان پژوهش و دانشجویان در محل سالن کنفرانس، واقع در طبقه پنجم بیمارستان رازی برگزار گردید