ژورنال کلاب گروه قلب

ژورنال کلاب گروه قلب در تاریخ 99/04/12 تحت عنوان"Rivaroxaban Plus Aspirin Versus Aspirinin Relation to Vascular Risk in the COMPASS Trial" با  ارائه آقای عارف اکبری و آقای صادق کفاشی با حضور اساتید گروه قلب، کارشناسان پژوهش و دانشجویان در محل کلاس درس، واقع در طبقه چهارم بیمارستان رازی برگزار گردید